Sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşinin dağıtılabileceği yönündeki kararın süresi 3 ay uzatıldı

Sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşinin dağıtılabileceği yönündeki kararın süresi 3 ay uzatıldı

Sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşinin dağıtılabileceği yönündeki kararın süresi 3 ay uzatıldı

Sermaye şirketlerinde 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşinin dağıtılabileceği yönündeki kararın süresi 3 ay uzatıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenleme ise 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin süresi 3 ay uzatıldı. Mevcut süre 30 Eylül itibarıyla dolacaktı.

Kanunu’nun geçici 13. maddesi şöyle:

(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

-iDeal Haber Merkezi-

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir